5 ontwikkelingen op drukwerkgebied

Ed Cornelissen papierfabriek

Vanuit onze rui­me erva­ring op het ge­bied van druk­ken en prin­ten, sig­na­le­ren wij di­ver­se ont­wik­ke­lingen in de markt. Op ba­sis hier­van kunnen wij een aantal voor­spel­lingen doen over hoe de druk­werk­markt zich in de toe­komst zal ont­wik­kelen.

Dit ar­ti­kel is bedoeld als aanzet. Wij nodigen andere pro­fes­sionals van harte uit om zelf ook hun in­zichten hierover te delen!

Over één ding kunnen we het waar­schijn­lijk snel eens zijn: on­danks de digi­ta­li­sering van onze samen­leving bestaat er nog steeds een grote behoefte aan gedrukte en geprinte mate­rialen. Door nieuwe tech­nieken, neemt het aantal mogelijke toe­­pas­singen alleen maar toe. De vijf ontwikkelingen gaan over innovatie, techniek, automatisering, apparatuur en organisatie. 

In­no­va­tie: traditioneel drukwerk verdwijnt

Door de digi­ta­li­se­ring van de samen­leving veran­deren de behoeftes van af­nemers. Door nieuwe toepassingen levert dit een heleboel mogelijkhedend, waar­over meer bij punt 2.

Aan de andere kant zorgt deze digitalisering er ook voor dat bepaalde tra­di­tio­nele druk­werk­producten lang­zaam­aan zullen ver­dwij­nen. Denk bij­voor­beeld aan een gedrukte krant, for­mu­lieren of brief­papier. Deze zullen steeds meer vervangen gaan worden door digitale toepassingen. Druk­werk­professionals zullen in moeten spelen op deze ontwik­keling.

Technisch: de overgang naar digitaal printen

De digitale printers, drukpersen en con­fi­gu­ra­ties worden steeds beter: sneller, grotere formaten, meer kleuren, meer verschillende substraten en meer digitaal (qua afwerking en aansturing.) Uiteindelijk zal de productie steeds meer verschuiven naar digitaal.

Enkele voordelen op een rijtje van digitaal printen:

  • On demand: korte levertijden.
  • End to end digitale productie: alles in het productieproces is digitaal uit te voeren of digitaal te volgen. Denk aan het bestellen, drukken, snijden, afwerken en volgen tot de aflevering. 
  • Kleine oplages: lage kosten voor kleine oplages
  • Personalisatie: er zijn meer variabele producties mogelijk, waardoor de producten meer aangepast kunnen worden op je persoonlijke voorkeuren
  • Samples: door de lage kosten bij kleine oplages zijn proeven en samples eenvoudig en goedkoop te maken
  • Identiek: door het digitaal drukken zijn de producten allemaal gelijk. Ook het sample en product zijn identiek
  • Stand alone: Digitale systemen kunnen soms deels stand alone, zonder operator, producties maken. Een heel interessante ontwikkeling.

Wij signaleren een aantal ont­wik­ke­lingen in de markt, die direct gevolg zijn van de uitgebreide mogelijkheden van digitaal printen:

  • Kleine oplages: er worden meer gepersonaliseerde printproducten in kleine oplages geleverd, bijvoorbeeld op het gebied van signing (vlaggen, banners, big prints, give aways, etc.).
  • Segmentatie: het verpakkingsdrukwerk segementeert steeds verder. Er is meer kleuze op het gebied van productaanbod van de verpakking van bijvoorbeeld food, cosmetica en huishoudelijke producten. Het gevolg hiervan is dat de oplages steeds kleiner worden en het volume steeds groter. 
  • Milieuvriendelijke verpakkingen: op dit gebied biedt digitaal printen ook veel meer mogelijkheden. Verder zie je in digitale print­tech­nieken vol­ledig nieuwe markten ontstaan, zoals 3D-printing.

Auto­ma­tisering: ontwik­keling van be­stel­por­tals

Door automa­tise­ring van het bestel­proces wordt drukwerk tegenwoordig steeds vaker via bestelportals aangeboden. Dit biedt grote voordelen voor zowel klant als producent.

Deze ontwikkeling is ooit ingezet voor het online bestellen van flyers en inmiddels is er steeds meer drukwerk op deze manier bestelbaar. Bekende webportals zijn onder andere Probo, Simian, Vistaprint, Drukzo en Drukwerkmax. Deze aanbieders groeien fenomenaal doordat ze slim gebruik maken van beschikbare digitale mogelijkheden op het gebied van marketing, productie, beta­lings­verkeer en logistiek.

Als drukker kun je andere web­portals bedienen met je druk­werk­ca­pa­citeit. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om zelf een web­portal in te richten.

Naast de grote aanbieders van vele soorten drukwerk zijn er ook maat­werk­portals voor specifieke producten. Denk hierbij aan fotoboeken, proefschriften, vlaggen en banners. Deze online toepassingen maken PDF-bestanden die via di­recte kop­pelingen in het print­proces terecht­komen. Door de efficiëntie van dit systeem is on demand printwerk ook voor kleine onder­nemers en retailers haalbaar geworden.

Apparatuur: opkomst van inkjet

De print­techniek verschuift steeds meer naar inkjet-printen. Inkjet is snel, er kan contactloos geprint worden en er zijn meerdere sub­straten en for­maten mogelijk, zowel op rol als plano. Inkjet kan als multi­pass en single­pass worden uitgevoerd. Bij multi­pass beweegt de printkop van links naar rechts. Bij single­pass staat de print head stil en beweegt het sub­straat met hoge snelheid. Hierdoor kun je super­snel printen.

De kwaliteit van inkjet-printen neemt nog steeds toe. Zo kun je bijvoorbeeld met wit op bepaalde substraten printen met prachtig resultaat. Printen met meerdere kleuren dan de standaard CMYK geeft meer kleurbereik. Een extra lak met een speciale printkop maakt drukwerk onderscheidend.

Er zijn grofweg 2 inkjet-technieken. UV-inkjet voor alle substraten en buiten-toepassingen, en water­based inkjet, wat je terug­vindt bij de meer tra­di­tio­nele papier­toe­pas­singen. Bepaalde delen van de druk­werk­markt ver­schuiven naar deze productie­wijze omdat de kwaliteit goed is en door bundeling van opdrachten de productiewijze efficiënt is. Het is voor een drukker vooral interessant om in een dergelijke printer te investeren als je veel kleinere drukwerk-opdrachten hebt. En zoals we bij punt 2 al noemden: de markt beweegt zich steeds meer in de richting van kleine oplages.

Organisatie: toename aantal inter­medi­airs, schaal­ver­gro­ting en samen­wer­kingen

Door alle tech­nische ont­wik­ke­lingen verandert ook de manier waarop drukwerk ge­or­ga­niseerd wordt. Wij zien hierin drie ver­schui­vingen: de toename van het aantal inter­me­diairs, de schaal­ver­gro­ting en de uit­brei­ding van de samen­werkingen.

– Toename van het aantal intermediairs

De druk- en printmarkt kenmerkt zich door het relatief hoge aantal intermediairs. Er zijn zeker 100 grote spelers, zoals Arvato, Summits en Charterhouse, en daarnaast nog zeker 2.000 klei­nere onder­nemers. Hierbij zijn reclame­bureaus, ont­wer­pers, grafisch specia­listen en inkopers ver­tegen­woordigd. Een inte­res­sante ont­wikkeling is de toename van het aantal intermediairs die zelf druk- en printbedrijven zijn.

Meer en meer willen klanten één aanspreekpunt om zaken mee te doen. Je kunt daar als totaal-leverancier op inspelen door gebruik te maken van collega-producenten.

Een andere bijzondere groep intermediairs zijn le­ve­ran­ciers van prin­ters, zoals Xerox, Canon en Minolta.

– Schaalvergroting

Schaal­voordelen in het druk- of print­proces zijn bij­voor­beeld te behalen als één productie­middel (printer of drukpers), bediend door één operator meer output genereert. Dit betekent investeren in machines die groter, breder of sneller kunnen drukken, en nog steeds door één persoon te bedienen zijn.

– Uitbreiding van de samenwerkingen

De huidige druk- en printbedrijven zijn uiteraard allemaal samen­werkende bedrijven. Bepaalde onderdelen van het drukken/ printen of afwerken worden bij toeleveranciers onder­gebracht. Vooral voor kleinere druk­kerijen en print­bedrijven is het van belang om goede samen­wer­kings­partners om zich heen te verzamelen.

De grote investeringen in bijvoorbeeld een 8-kleuren­druk­pers of een zeer hoog­waar­dige digitale druk­pers zijn voor de mid­del­grote bedrijven nog haal­baar. Investeren in beide is maar voor enkele bedrijven een optie. Als je gebruik wilt maken van de kwa­li­teit en de moge­lijk­heden die derge­lijke machines bieden, dan is samen­werken de beste keuze, zodat je je klant altijd kunt helpen met de beste druk- en print­producties. Hoe meer je samen­werkt, des te meer kennis je deelt, waardoor weer nieuwe moge­lijk­heden ontstaan. Alles kan in drukwerk en printing.


Dit stuk is bedoeld als een eerste aanzet, en het zal in de komende maanden worden aangevuld. Wilt u zelf iets toevoegen over ont­wik­kelingen in de druk- en printwereld? Wij zien uw reactie graag tegemoet op: info@corporateprint.nl.